Dreams

A collection of magical tales based upon the actual dreams of director Akira Kurosawa.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • I: Akira Terao
 • Mother of ‘I’: Mitsuko Baisho
 • Mother carrying child: Toshie Negishi
 • The Snow Fairy: Mieko Harada
 • ‘I’ as a boy: Mitsunori Isaki
 • ‘I’ as a young child: Toshihiko Nakano
 • Pvt. Noguchi: Yoshitaka Zushi
 • Nuclear Plant Worker: Hisashi Igawa
 • Crying Demon: Chosuke Ikariya
 • Old Man: Chishū Ryū
 • Vincent Van Gogh: Martin Scorsese
 • Member of climbing team: Masayuki Yui
 • …: Tetsuo Yamashita
 • …: Misato Tate
 • …: Catherine Cadou
 • ‘I’s Sister: Mieko Suzuki
 • …: Ryûjirô Oki
 • …: Masaaki Sasaki
 • …: Motohiro Toriki
 • Member of climbing team: Shû Nakajima
 • …: Masuo Amada
 • Member of climbing team: Sakae Kimura
 • …: Meikyo Yamada
 • …: Tetsu Watanabe
 • …: Tetsuya Ito
 • …: Shôichirô Sakata
 • …: Hiroshi Miyasaka
 • …: Toshiya Ito
 • …: Takashi Itô
 • …: Yasuhito Yamanaka
 • …: Haruka Sugata
 • …: Noriko Hayami
 • …: Yûko Ishiwa
 • …: Sachiko Oguri
 • …: Fujio Tokita
 • …: Michio Hino
 • …: Michio Kida
 • …: Noriko Honma
 • …: Haruko Tôgô
 • …: Reiko Nanao
 • …: Shin Tonomura
 • …: Junpei Natsuki
 • …: Shigeo Katô
 • …: Saburô Kadowaki
 • …: Goichi Nagatani
 • …: Shizuko Azuma
 • …: Yoshie Kihira
 • …: Yukie Shimura
 • …: Setsuko Kawaguchi
 • …: Kumeko Otowa

Film Crew:

 • Executive Producer: Steven Spielberg
 • Director: Akira Kurosawa
 • Assistant Director: Ishirō Honda
 • Production Design: Yoshirô Muraki
 • Director of Photography: Takao Saitō
 • Director of Photography: Shôji Ueda
 • Original Music Composer: Shinichirô Ikebe
 • Producer: Mike Y. Inoue
 • Producer: Hisao Kurosawa
 • Editor: Tome Minami
 • Assistant Director: Takashi Koizumi
 • Assistant Director: Tsuyoshi Sugino
 • Pyrotechnician: Michael Meier
 • Assistant Editor: Yōsuke Yafune
 • Production Design: Akira Sakuragi
 • Producer: Seikichi Iizumi
 • Assistant Director: Vittorio Dalle Ore
 • Assistant Editor: Hideto Aga
 • Visual Effects: Mark Sullivan

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: