Cloudy Mountain

The opening of the new tunnel, which took ten years to build, coincided with a series of serious cataclysms. The lives of 160,000 people depend on the actions of two people, a father and a son.
<%%item_is_not_adult%%

Credits: TheMovieDb.

Film Cast:

 • 洪翼舟/ Hong Yizhou: Zhu Yilong
 • 洪赟兵/ Hong Yunbing: Huang Zhizhong
 • 丁雅珺/ Ding Yajun: Chen Shu
 • Lu Xiaojin (盧小靳): Jiao Junyan
 • Yu Pingping: Zhang Shangmingzhu
 • Zhou Ming: Zhou Xiaoou
 • …: Hong Tao
 • 徐一苗/ Xu Yimiao: Qiao Xin
 • 何工/ He Gong: Cheng Taishen
 • 李晓剑/ Li Xiaojian: Siyu Lu

Film Crew:

 • Producer: Xu Jian-Hai
 • Director of Photography: Zhao Xiaoshi
 • Director: Li Jun
 • Screenplay: Sha Song
 • Producer: Lu Men Cui
 • Sound Effects Editor: Nan Chen
 • Sound Effects Editor: Jie Jiang
 • Sound Editor: Shuang Liang
 • Sound Designer: Yi Qiu
 • Sound Re-Recording Mixer: Zhu Yan-Feng

Movie Reviews:

  %d bloggers like this: